جهاد با نفس

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی
جهاد با نفس مهمتر از مبارزه و جهاد با دیگران است. چه خوب بود مردم به جای روح جنگجویی و ایذاء دیگران تربیت نفس خویش را وجهۀ همت قرار می‌دادند.

وقتی در راه‌ کسب این صفت پاکیزه یعنی تمرین و تربیت زبان و به راه ‌آوردن آن موفق شدی و خود را از غیبت و بدگویی و ناسزا و لغو و تهمت و این قبیل آفات و خارهای لسان نجات دادی، در حقیقت خوی زشت و نکوهیده‌ای را از خویشتن دور ساخته‌ای و می‌توان ‌گفت‌ که موفقیت عظیمی در راه حق و حقیقت‌ پیدا کرده‌ای، زیرا جهاد با نفس و تربیت و تمرین با در نظر گرفتن سرنوشت یکی از بزرگترین پیکارها است و شاید از پیکار با دیگران سخت‌تر و هولناک‌تر و موفقیت در آن با‌ارزش‌تر است . لذا کسی که به چنین موفقیتی نائل‌ گردید، بایستی خود را سعادتمند بداند و متقاعد شودکه راه خوشبختی‌ را یافته است و هم به خود سود رسانده و هم دیگران را ناراحت نکرده است.

کسی که چنین باشد می‌فهمد که با تمرینات، خوی حیوانی را از خود دور ساخته و متخلق به صفات آدمیت‌ گردیده است. آیا شادمان از این تمرین نیستید؟