خجلت تنبیه است

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی
هرگاه در مقابل توهین و ستیز یک نفر خلافکار مقابله به مثل کنیم دامنۀ نزاع وسعت می‌گیرد در حالی که با حلم و بردباری و نصیحت در طرف ایجاد شرمساری می‌شود که از هر تنبیهی سخت‌تر است.

نتیجه انفرادی این عمل آن است که از راه ستیزه و مبارزه با وی در نمی‌آید و به جای اینکه توهین او را با توهین و آزار و ایذاء بیشتر پاسخ دهد و در اثر عکس‌العمل متقابل و غیرت کاذب، دامنه این کار وسعت گیرد و بیهوده یک جرقه آتش خرمنی را بسوزاند، وقتی حلم و صبر ورزید و عکس‌العمل نشان نداد، طرف خجل می‌شود و از در عذرخواهی در می‌آید و این بهترین تنبیهی است که می‌توان کرد.