شکست در زندگی

گلهای راهنمایی جلد اول خودداری از غفلت

آن کسانی که وقت خود را تلف می‌کنند و از کار وکوشش و تعقیب و تحقیق منصرف می‌شوند و تنبلی و گوشه‌نشینی را پیش می‌گیرند، مسلماً در نبرد زندگی عقب هستند و به هر نتیجه که منظور و هدفشان است نخواهند رسید و از کاروان باز می‌مانند. هم به نتیجه نرسیده‌اند و هم وقت عزیز را که قابل جبران و برگشت نیست از دست داده‌اند. البته در این امور نیز قواعد سرنوشت را نباید از نظر دور داشت.