فواید حسن خلق

گلهای راهنمایی جلد اول راه کامیابی در بین مردمان
چهرۀ باز و خندان و تبسم یکی از اولین دستورات مهربانی است.

لذا باید بدانید که چهره باز و متبسم و خندان یکی از اوّلین دستورات مهربانی می‌باشد و همه افراد بشر که وحدت را قبول می‌کنند بایستی این نکته را نصب‌العین قرار دهند.

و اما پاداش کسانی که این حقیقت را قبول کرده‌اند چه خواهد بود. پاداش آن ها این است که در هر شغل و مقام و پیشه و موقعیتی که در جامعه دارند صاحب مقام و منزلت خواهند شد. اگر پیشه‌ور و کاسب و تاجر باشند، این حسن خلق باعث جلب مشتری و بسط روابط کسب و تجارت ایشان خواهد گردید و بدین ترتیب روز به روز بر رونق کار و بازرگانی آن ها افزوده می‌شود و در مادیات ترقی می‌نمایند. کارمندان ادارات و بنگاه‌ها نیز وقتی حسن خلق به خرج دهند، جلب توجه مردمان و مراجعین را کرده و مردمان علاقه‌مند بدانها خواهند شد و نسبت به آن ها محبت پیدا می‌کنند و رؤسایشان نیز نسبت به ایشان مهربان خواهند گردید و این عوامل باعث ترقی مقام و منزلتشان می‌گردد. صنعتگرانی که مهربان باشند روز به روز مشتریشان اضافه شده و دستگاه کار خود را توسعه می‌دهند.

پس از این ترقی منزلت و مقام، آن وقت است که عشرت یعنی خوشی و خوشحالی و لذت به سراغ انسان می‌آید. آیا شما راهی بهتر از این برای ایجاد عشرت و خوشبختی می‌شناسید؟ حالا اگر می‌خواهید به سعادت برسید دنبال این پند و نصایح بروید و کوشش کنید که صددرصد آن ها را به عمل در آورید تا نتیجه مطلوب حاصل کنید.