نامگذاری

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است

برخی نام‌گذاری‌های فرعی نیز موجود است چنان که در تاریخ یونان یکی از امپراطوران مقتدر به نام پریکلس که در 429 الی 499 قبل از میلاد می‌زیست تأثیر فوق‌العاده اصلاح‌آمیزی در عهد خویش بخشید و علاوه بر ترقی کشور هنرها و ادبیات را تشویق نمود و به دستور او ابنیه بزرگ ساخته شد و دوران او را درخشانترین دوران یونان دانستند و عهد او را عهد پریکلس نامیدند.

پس از عهد الکتریسیته به عقیده بعضی عهد اتم پیش آمده که اکنون در آن هستیم و چنانکه می‌بینید بیشتر امور علمی بر محور آن دور می‌زند.