فکر زشت

گلهای راهنمایی جلد اول مغز انسان شریف است
در مدخل کندوی زنبوران قراولانی وجود دارند که از ورود افراد نامناسب جلوگیری می کنند (سمت چپ گله طبیعی زنبوران در درخت و سمت راست یک کندوی جدید دیده می شود. کندو چه جدید و چه قدیم مقررات آن یکسان است.

 

گفته‌اند که عمل زشت مکن. می‌گویم اصلاً فکر نامناسب در مغز خود جای مده زیرا عمل از فکر می‌زاید و هر عملی شروعش از فکر است و وقتی انسان افکار ناروا به مغز خویش راه نداد در حکم آن است که بذرهای ناشایسته در زمین وجودش پاشیده نشده که گیاهان هرز از آن بروید.‌ ای انسان باشرف و نیکخو، ‌ای کسی که تو را انسان خطاب می‌کنند، به خود آی و پند گیر، سوء ظن، پندار باطل، وسوسه، خیالات واهی در حکم همان پلیدی‌ها و میکروب‌های مضرّه و جن و شیاطین که می‌گویند هستند. سزاوار نیست که مغز و نفس و کالبد خود را مسکن آن ها قرار دهیم، با عزم جزم اینها را از خود دور کنیم تا راه سعادت را بپیماییم.

قرآن می‌فرماید: «و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصرو الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا (بنی‌اسرائیل، 36) : برآنچه تو را بدان دانشی نیست پیروی مکن که اگر چنین کنی گوش و چشم و دل همه اینها از این کار مسئول خواهد بود.