نشاط و شادمانی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی
صلح و صفا موجب ایجاد شادمانی و نشاط است چون محیط آرامش به وجود می‌آورد

صلح و صفا موجب ایجاد شادمانی و نشاط است چون محیط آرامش به وجود می‌آورد و در این محیط قوای بشر و حواس و قدرت‌های او تجلّی پیدا می‌کند و آثار وجودی او شکفته می‌شود و به منتهای تظاهر خود می‌رسد و همین امر برای تولید مسرّت کافی است. بشر برای این نیامده که پریشان و مغموم و گرفتار فکر و غم و غصه و چه کنم چه کنم باشد، بلکه بشر برای زندگی این دنیا آفریده شده. لازمه زندگی دنیا استفاده کامل و عاقلانه از قوا و قدرت‌های خود و بهره‌برداری از نعمت‌های جهان است و این کار در محیط نشاط انجام‌پذیر است نه در یک محیط غم و پریشانی و بیچارگی.