مثال روشن‌تر

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش
یک نفر مکانیک که اسرار مکانیکی اتومبیل را یاد بگیرد می‌تواند روی همه نوع اتومبیل کار کند و از دستگاه‌های هر نوع و سیستم اتومبیلی آگاه است.

یک مثال ساده‌تر بزنیم: یک راننده آموزش اتومبیل‌رانی و مکانیک را مثلاً روی اتومبیل فولکس‌واگن آموخته اما وقتی به آن وارد شد پشت هر اتومبیلی بنشیند با مختصر آگاهی و دقت آن را هم می‌راند و حتی با مختصر توجه به مکانیک آن هم وارد می‌شود زیرا قواعد کلی و متشابهی در همه وجود دارد که مکانیسین به آن وارد است. به همین لحاظ است که بنگاه‌های مکانیکی همه سیستم اتومبیلی را می‌توانند کم و بیش مرمّت نمایند حتی سیستمی که تازه ازکارخانه ابتکار شده و کاملاً نو باشد. زیرا قواعد کلی در آن ها یکی است وکثرت ظاهر به وحدت واقعی منجر می‌شود.