دانش و دین

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش
در اثر توسعۀ علوم طبیعی و کشاورزی کودهای جدید کشف و قوانین تازه برای پیوند و رشد و نمو نباتات به دست می‌آید. (یک باغ مدرن در ویلژیوف فرانسه)

هر چند درباره رابطه دانش با دین در صفحات بعد این مقاله مفصّلاً صحبت خواهد شد، اینجا هم ناچارم تذکر دهم که دانش و دین هم مشمول همان قاعده‌ای است که در بالا بیان گردید. یعنی وقتی سطح دانش بالا رفت به طور الجاء و اجبار باید دانش دین هم بالا رود و اگر عقب بماند قابل دوام نیست. باید دانش توأم با دین و وجدان و اخلاقیات باشد یعنی با دین و وجدان و اخلاق دست به دست یکدیگر دهند و همگی مطابق زمان پیش روند تا نور تجلّی دانش را به طور نیکو به عالم بتابانند.