7. زیج‌نشینی برای یافتن پایان

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل پنجم: در قید ابتدا و انتها

موضوع پاداش و مجازات و حساب روز جزا کاملاً صحیح است و بایستی آن را از مسئله قیامت تفکیک نمود همانطورکه دین مقدس اسلام آن را تفکیک کرده است. حساب ترتیب و موعد معینی دارد و از مسئله خلود و بقای قیامت جداست. قرآن مجید نیز در عین حال که قائل به حساب و پاداش و جزاست به خلود عالم و قیامت سخن می‌فرماید. با وجود این که قرآن مجید قائل به بی‌پایانی است، برخی اشخاص زیج نشسته و در حال مطالعه و انتظارند که پایانی برای قیامت و عالم پیدا کنند.

زیج نشستن برای پیدا کردن موعد پایان کار، عملی بیهوده است. آیا فکر نمی‌کنید که جهان بی‌پایان را نه آغازیست و نه انجامی؟