3. آیینه و حائل

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل دوم: انعکاس معرفت الهی به جهانیان

اگر ایراد کنند و بگویند که جلو آیینه حائلی می‌گذارند تا پخش نور آن را مانع شوند، می‌گویم این حائل همیشگی نیست و خاصیت نور آن است که نفوذ کند، ولو اینکه ابر موقتاً جلو آن را بگیرد. به محض اینکه ابر از جلو نور خورشید رد شود بار دیگر نور تجلّی خواهد کرد. نور که جایی نرفته همانجا در پشت ابرها موجود و در حال تجلّی است منتها موقتاً ابر جلو آن را پوشیده و مسلماً به کنار خواهد رفت و بار دیگر جهان از اشعه و انوار آفتاب برخوردار می‌شود.

آن حائلی که ممکن است جلو انوار اسرار عشق را بگیرد، قشرهای ثقل دنیوی و اوهامی است که پابستگی مفرط به این جهان و استغراق در ظواهر آن به وجود آورده است. پس ما این حائل را پس زدیم و مانع شکافته و ویران شد به این لحاظ خوشحال و شکرگزاریم که نور حقیقت متجلّی گردیده است.