مکانیسم آفرینش و حل برخی مشکلات

گلهای راهنمایی جلد اول

کتاب نوظهوری است که تاکنون نظیر آن به هیچ زبان چاپ نشده است.برای اینکه اهمیت کتاب را دریابید بخشی از مقدمه آن را به نظر شما می رسانیم: