186- پس چه چیزی خارج نیست

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان
مبدا و مقصد حرکت قراردادی و نسبی است. اینجا مسیر هواپیما را به شهرهای اطراف هاوایی نشان می دهد (خط سیر هواپیمایی هاوایی)

وقتی که اول و آخر وجود نداشت پس عالم خودش در خودش است و خارج نیست. هر چه هست در خود او است نه خارج زیرا اگر خارج بود ناچار بودیم ابتدائی برای آن قائل شویم که بگوئیم از خارج این را در آن موقع درست کرد. همین ‌قدر که ابتدا قائل شدیم بایستی انتهائی هم برایش قائل شویم درصورتی که انتهائی وجود ندارد.

آری خودش در خودش است و خارج نیست.