47- هفتم - حس قدرت و توانایی و اجراء

مکانیسم آفرینش دسته دوم - حواس پنهان
حس قدرت و توانایی و اجراء - این معلم با استفاده از حس قدرت و توانایی و اجرا کلاس خویش را اداره می کند

اثر آن اقدام به اعمال بدنی است که اگر شخص فاقد آن شود نمی‌تواند کاری انجام دهد هر چند دارای اراده باشد. حس قدرت قوه اجرائی انسان است.

ترتیب عمل این است که اول تفکر سنجش می‌کند بعد اراده تصمیم می‌گیرد سپس قدرت اجرا می‌نماید. حس قدرت محل‌های مختلف دارد و تقریباً در تمام بدن تراوش می‌کند. بنابراین بیشتر اعمال بدنی فرع حس قدرت است. بنا به مراتب فوق این حس به ما اعلام می‌دارد قادر است اداره کننده جمیع امور فردی انسان و خانوادگی و غیر آن باشد چه این گونه اعمال از مختصات حس قدرت است و بس.