46- ششم - حس اراده و اختیار

مکانیسم آفرینش دسته دوم - حواس پنهان
حس اراده و اختیار - حس اختیار همان قدرتی است که در حین تردید و واقع شدن در مقابل دو امر متضاد یکی را عمل می کند. در عکس بالا کودک با حس اراده و اختیار یکی از گل ها را انتخاب می کند.

اثر آن اقدام به تمام اعمال زندگی است و اگر شخص فاقد آن شود نمی‌تواند هیچ تصمیم بگیرد.

حس اختیار همان قدرتی است که در حین تردید و واقع شدن در مقابل دو امر متضاد یکی را عمل می‌کند در حالی که قادر به عمل کردن دیگری هم هست. نبودن این حس را جبر می‌گویند1.

به عقیده اسپنسر عقیده به خدایان جزء وجود خمیره بشر است و نتیجه سیر تاریخی پرستش است.

حس دینی انعکاس صحیحی از وجود عالم عظیم و سرمدی و عمیق و بی انتها است که اطراف انسان را فرا گرفته.    محمود عقاد

حس عشق به خدا در اشخاص به منزله حس جنسی در حال تکامل و شور و حرارت است.      فروید

در این کادر نظرات و عقاید ادیان و فلاسفه و دانشمندان دیگر را مشاهده فرمایید.

پانویس ها

  1. این را مردم جبر می‌گویند ولی ما حقیقت جبر و اختیار را در کتاب دینامیسم آفرینش بیان داشته‌ایم به آنجا رجوع فرمائید . (چاپ سوم ١٣٤٨)