حواس مختلفه

مکانیسم آفرینش

در مقاله مکانیسم آفرینش گفته شد حواس مختلف بشر هر کدام در مغز او آلت و محل های بخصوصی دارند که اگر آن محل‌ها خراب و فاسد شود انجام عمل حس مزبور مختل می‌گردد. این حواس زیاد است که به عقیده ما فعلاً دانستن ٢١ حس آن برای اطلاع کافی است و آن هم با اختصار کامل بیان می‌شود.

حواس همه با یکدیگر مربوطند. محل تمام آنها در مغز است و برخی از آنها با بعضی از نقاط بدن مربوط و هر کدام به قسمت بخصوصی از بدن بیشتر تسلط دارند.

سابقاً برخی از این حواس ٢١ گانه را جزء حس و برخی دیگر را جزء مختصات روح و بعضی را از علائم و آثار نفس و این قبیل نام گذاری ها به شمار می‌آوردند و از وجود برخی دیگر اطلاع نداشتند. اینک حواس بشر را به ترتیب بیان کرده و خصوصیات و شعب و فروع هر یک را به طور اختصار تا آنجا که مقدور است می‌گویم.

حواس ٢١ گانه عبارتند از:

-١ حس عشق و محبت و جذبه -٢ حس شناسایی به عالم لایتناهی -٣ حس ذائقه - ٤حس تفکر -٥حس شامه -6 حس ناطقه -٧ حس اختیار و اراده-٨ حس قدرت و توانایی و اجراء
-9 حس تخیل -10 حس وجدان و مسئولیت-١١ حس حافظه-12 حس شنوایی -١٣ حس الهام -١٤ حس روشن ‌بینی -١٥ حس بینایی-16 حس تعادل -١٧ حس عکس ‌العمل و دفاع
-١٨ حس شهوت -١٩حس لامسه -20 حس خستگی و خواب و رؤیا -٢١ حس مغناطیس.