31- علت اختلاف عالم خلقت

مکانیسم آفرینش مکانیسم آفرینش

پس به طور خلاصه می‌گویم اختلافاتی که در بین مردم وجود دارد و این که هر کسی دارای یک عقیده و یک رای خاص می‌باشد از تفاوت آلت حواس سرچشمه می‌گیرد یعنی تفاوتی که در ماشین‌های مختلف کالبد افراد هست باعث ایجاد این همه رنگ‌های گوناگون است که در رفتار و عقاید مردم یافته می‌شود و الا روح در اصل یکسان است.
حال دانستی سر اختلافات بشر چیست ؟