اختلاف حرارت و اختلاف حالت حزن و شادی

زنجیر سرنوشت