فایده احساس اسارت

زنجیر سرنوشت جبر زندگی جبر زندگی - قسمت دوم

این حالات ناخودآگاه اتصال به عالم لایتناهی که در اشخاص مستغرق در مادیات در برخی مواقع بیچارگی بروز می‌کند بایستی از حالت ندانسته به حالت آگاه مبدل شود، یعنی همه بفهمند و همیشه واقف باشند که تنها نیستند بلکه به یک عالم لایتناهی اتصال دارند.
برای چاره‌جویی و ایجاد چنین حالتی که برای بشر لازم و واجب است، یکی از وسائل طبیعی همین غوغای اسارت سلول‌ها است.