منشأ و علت این امور

زنجیر سرنوشت گناه و غفلت

البته این امور هرکدام منشأ و مبنایی فیزیولوژی هم دارند چنانکه در برخی موارد علمای طبیعی ریخته شدن آدرنالین را در خون باعث این تشدید نیرو می‌دانند و در بعضی موارد هم حس دفاع که تحریک می‌شود شروع به عکس‌العمل می‌نماید ولی باید دانست که اسباب مهم نیست زیرا در عالم چیزی نیست که بدون اسباب انجام شود، اما باید به دنبال علت اصلی بود که چه انگیزه‌ای در این مورد دخالت می‌کند و این کش و قوس‌ها و نوسان‌ها چیزی جز تشدید و یا تضعیف فشار سیّاله‌ها نیست که باعث تغییرات فیزیولوژی و به کار انداختن مکانیسم این حالات می‌گردد.