کشتی و موج

زنجیر سرنوشت نشیب و فراز

کسانی که با کشتی سفرهای دراز در اقیانوس‌ها کرده‌اند مخصوصاً در کشتی‌های سابق که با باد حرکت می‌کرد و پناهی مطمئن نبود، این حالات را درک کرده‌اند که گاهی باد موافق می‌وزد و کشتی شادان به سرعت مسیر خود را طی می‌کند ولی گاهی اتفاق می‌افتد که باد نمی‌وزد و یا مخالف است، لذا کشتی ناچار است شراع را پایین کشیده صبر کند تا باد مخالف رد شود و دوباره به مسیر خود برسد.

کشتی‌نشستگانیم ای باد شرطه برخیز شاید که باز بینیم دیدار آشنا را

حافظ شیرین‌سخن به باد موافق خطاب می‌کند که برخیزد و شاید این آرزویی باشد زیرا برخاستن باد موافق و مخالف کار سرنوشت است و به خطاب و اختیار برنخیزد.
به‌علاوه این کشتی دچار طوفان می‌شود، زیرورو می‌گردد، بارها در معرض خطر قرار می‌گیرد ولی بالاخره اگر سرنوشت نجات باشد طوفان فرو می‌نشیند و باز هم دریا آرام می‌شود و زندگی بر غلطک آرام خود قرار می‌گیرد.

مرغک عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به در آید