زندگی برزخی

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است

زندگی برزخی اصطلاحی است که برای زندگی بعد از تحول قائل شده‌اند و حقیقت آن به این صورت و به این نام نیست. حقیقت این است که پریسپری و روح زندگی جدیدی را شروع می‌کنند و مدت‌ها به این حال باقی می‌مانند. در آن حالت نیز وظایف و تکالیفی دارند که به انجام آن مجبورند. یکی از این وظایف هدایت و راهنمایی و ادارۀ امور این جهان است و اینها عُمال مهمی برای گردش منظم زندگی هستند و همان نیروهایی می‌باشند که دست مرموز آنها را در بسیاری از اسرار جهان مانند توازن نطفه‌های زن و مرد و متعادل نگاه داشتن تعداد آنها در دنیا، تعبیه مکانیسم مغزی افراد بشر به اندازه‌ای که جامعه بشری احتیاج دارد. انتخاب طبیعی یعنی برگزیدن تعداد لازم مولود برای زندگی از نطفه نباتات و حیوانات، توضیح قسمت اخیر این است که قسمتی برای ایجاد نسل از تخم مورد استفاده قرار می‌گیرد و بقیه به مصارف دیگر عالمی می‌رسد.