یأس از ترمیم

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
اما اگر جسم مثلاً در یک تصادف لطمۀ اساسی ببیند و یا آنقدر فرسوده و پیر شود که دیگر ترمیم آن امکان‌پذیر نباشد یعنی دیگر از این ماشین کاری ساخته نشود، آن گاه روح مانند همان راننده که اتومبیل را رها می‌کند، جسم را که دیگر قادر به همکاری نیست رها ساخته و همراه پریسپری می‌ماند تا زندگی جدید پریسپری را اداره نماید.