وضع پریسپری در حیات زمینی و در تحول

زنجیر سرنوشت تجلی بیشتر قدرت در لطافت است
مقصود از حیات یا زندگی زمینی همین جریانی است که ما در این دنیا با این جسم طی می‌کنیم. این توضیح را از آن نظر دادم که فکر نکنید وقتی ما این عمر را زندگی می‌نماییم تعالی این مطلب است که وقتی این شرایط نباشد دیگر زندگی نیست. زندگی خاموش‌شدنی نیست و در عالم لایتناهی همیشه و به هر صورت برقرار است منتها شکل آن عوض می‌شود و تغییر صورت می‌دهد و تحول پیدا می‌کند، لذا در «حکمت نوین» مرگ را تحول می‌نامیم، به این معنی که وقتی زندگی دنیا به این صورت که هست دورانش به پایان رسید، زندگی دیگری شروع می‌شود و پس از آن نیز تعطیل‌بردار نیست و مرگ را اصلاً نتوان دید و نتوان یافت نه در یک ذره و نه در یک جسم عظیم مثل یک کره.