2. اثر سیاله‌های دیگران

زنجیر سرنوشت سیاله چیست؟
سیّاله‌هایی که از بدن اشخاص خارج می‌شود نه‌تنها در عملیات حیاتی خود آنها مؤثر است و آنها را به طرف انجام کارها می‌راند، بلکه در دیگران هم اثر می‌کند. اشخاص مجاور به وسیلۀ تنفس از این سیّاله‌ها استفاده می‌نمایند و خود سیّاله‌ها با حرکات و امواجی که ایجاد می‌کنند در کالبد افرادی که نزدیک هستند اثر می‌گذارند و در تحرک و راهنمایی سلول‌های کالبدشان مؤثر واقع می‌شود. در یک محل محدود و پرجمعیت مانند سالن‌های اجتماعات، تالار، کافه‌ها، داخل اتوبوس‌ها و حتی خانه‌ها و اطاق‌ها و امثال آنها دائماً این تبادل سیّاله‌ها در افراد صورت می‌گیرد. احساسات مشترک اجتماعی که در اینگونه محل‌ها در افراد تولید می‌شود تا حدی مولود همین تبادل سیّاله‌هاست که از بدن هرکدام خارج و مورد استفادۀ اشخاص دیگر قرار می‌گیرد. هوای سنگین و فشرده و محیط غلیظی که در اینگونه اجتماعات به‌وجود می‌آید و گاه به قدری شدید است که بوی سنگین آن به مشام می‌رسد و حتی گاه غلظت هوا به چشم می‌آید خود نشانی از این تراکم و تبادل سیّاله‌ها می‌باشد.