حرکت چیست

دینامیسم آفرینش بیان پنجم - علت شک در قبول یزدان

ماده را بدون شک و تردید قبول دارید . صحبت بر سر حرکت و قدرت و انرژی و شعور است که آن را می بینیم و نمی‌توانیم منکر آن شویم. مثالی میزنم:
پرتقال کوچکی در درخت پرتقال پیدا شده. این پرتقال رفته‌رفته بزرگ می‌شود و می‌رسد. به همین دلیل که رشد می‌کند ناچاریم بگوئیم که قدرت دارد و صاحب قـوه است. وقتی صحبت از قوه و قدرت به میان آمد ناچاریم او را قادر بنامیم.

حرکت چیست؟
درخت رفته‌رفته بزرگ می‌شود این درخت با عظمت پرتقال که ملاحظه می‌کنید روزی جز یک هسته ناچیز کوچک نبود

به همین قیاس تمام موجودات متحرک و فعال عالم را از کره زمین و سایر کرات گردنده و تمام موجودات حرکت کننده در نظر گیرید. همه آنها دارای قوه و قدرت یعنی قادر هستند.