تاریکی زدوده می شود

دینامیسم آفرینش بیان پنجم - علت شک در قبول یزدان

دیده‌ایدکه وقتی شب هنگام در اطاقی تاریک چراغی از دور آورند فضای تیره و تار اطاق رفته‌رفته جای خود را به نور می‌دهد در پرتو آن نور اشیاء نمایان می‌گردد.
نور حقیقت نیز چنین است و با ظهور خود افکار باطل را محو کرده و جانشین آن خواهد شد. هرگاه پس از آمدن نور در زوایا و پستوها و کناره‌های اطاق آثاری از تاریکی باقی ماند بالاخره نور با تجلی و پرتوافکنی خود آنجا را نیز خواه ناخواه فرا خواهد گرفت و از نعمت روشنایی برخوردارشان خواهد نمود.

تاریکی زدوده می شود
چراغ در هنگام شب تاریکی را از بین میبرد (منظره‌ای از شهر هنگ کنگ چین در هنگام تاریکی در زیر روشنایی چراغ نورافکن)