خاتمه دوران مادیون

دینامیسم آفرینش بیان پنجم - علت شک در قبول یزدان

پس می‌توان انکار خدا را انکار تصورات موهوم وجود خدای مخلوق فکر بشر دانست. اما حالا که اصل آن تصورات باطل می‌گردد دیگر نباید انکاری باقی بماند و خود به خود تصدیق می‌شود.
از این رو باید گفت که مکتب «شک در خدا» که قیام فکر کنجکاو بشر برای رد کردن مطلبی است که عقل قبول نمی کرده است دیگر وظیفه‌اش تمام شده و چون مأموریتش به آخر رسیده ناچار است هزیمت یابد.