قوه و قدرت و شعور در همه جا

دینامیسم آفرینش بیان پنجم - علت شک در قبول یزدان

نیک چشم بگشائید و حس تفکر را به کار اندازید، از قوه خرد استمداد جویید و به اطراف خود نظر افکنید تا مظاهر شعور را در همه چیز بنگرید. از انسان گرفته تا حیوان و نبات و آن چه جماد نامیده می‌شود حتی در میکروب های یک سلولی و حتی در اتم و اجزاء آن، در آب و بخار و گاز و اثیر (اتر) همه جا و همه جا آثار قوه و قدرت و شعور پدیدار است. کسی نمی‌تواند منکر قوه و قدرت و شعور بشود و قدرت در عالم لایتناهی ساری و جاری است و این قوه و قدرت از امر پروردگار و امر او هم خود او است. پس وقتی قائل به قدرت و شعور شدیم بالطبیعه قائل به‌خدا هم هستیم.

کیست که بتواند منکر قوه و قدرت و شعور گردد؟ هر کجا قوه و قدرت و شعور تصدیق شد خدای را هم تصدیق کرده‌اند. زیرا همه یکی است و ما را بر سر اسم دعوایی نیست. هرگاه کسی منکر قوه گردد در واقع منکر خود نیز شده است زیرا بر موجود بدون قوت و قدرت و حرکت اطلاق بشر نمی‌توان کرد.