هیولا و صورت

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

در ازمنه قبل هیولا و صورت را از هم جدا دانسته و آنها را دو چیز مجزا و دور از هم می پنداشتند در صورتی که صفات (یعنی تحولات و اشکال و صورت ها و رنگ ها) از هیولا (یعنی خمیره و ماده) جدا نیست و در واقع صفات مجذوب هیولا و مخلوط با آن است. آنها را از هم جدا تصور می‌کردند در حالی که همه یکی است و از هم جدا نیست نه از لحاظ ظاهر و نه از لحاظ باطن.