عالم قابل ترقی نیست

دینامیسم آفرینش بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟ 1- آفرینش عالم عبث است

قبلا گفته شد (بیان سوم) که عالم هر چه هست در خودش است و خارجی برای آن متصور نیست. به همین دلیل عالم کامل است و وقتی کامل باشد عقل حکم می‌کند که اولا قابل تکامل و ترقی نیست و ثانیاً منظور و نتیجه‌ای برای آن نتوان پنداشت. زیرا که این ها در مورد چیزی که ناقص است صدق می‌کند. بنابراین باید گفت که عالم بی‌مقصود و عبث است.