روز حساب

دینامیسم آفرینش بیان بیست و سوم - تحیر در اختلافات آفرینش و بد و خوب

 در روز حساب که اعمال دنیائی انسان نمایش داده می‌شود هر چه انسان انکار کند فایده ندارد زیرا عکسی که پریسپری نشان می‌دهد به همه اعلام می‌دارد که من بودم که این کار را انجام دادم و هیچ راه فراری در بین نیست. تجلی عکس های وجدانی در روز حساب اجتناب‌ناپذیر است.

«مترلینگ در برخی از کتاب های خود می‌گوید: مگر خدا بیکار است که با همه گرفتاری خود دائماً مراقب نیات و اعمال میلیاردها مخلوقات باشد و پروندۀ هر کدام را نگاه دارد. جواب این اشکال در این کتاب در بیانی که راجع به پریسپری و بایگانی اعمال بشر داده شده روشن گردیده است.»