فرار از مسئولیت

دینامیسم آفرینش بیان هیجدهم - علت قائل شدن به خدایان متعدد قبل از اسلام

روی همین اصل و دنبال همین تفکرات بود که مردم مسئولیت شیطان را به طور مسلم قبول کرده و عقیده داشتند که هر بدی مرتکب شوند تقصیر از آنها نیست و نباید مؤاخذه شوند. مسئولیت با شیطان است که مرتکب اصلی و شریک جرم واقعی تمام اعمال بد است.