فرض آغاز برای آفرینش

دینامیسم آفرینش بیان هفدهم - قدرت بالغه یزدان اشتباه پیشینیان در موضوع خداشناسی
فرض آغاز برای آفرینش
نیکلاس کوپرنیک ستاره شناس، ریاضی دان و اقتصاد دان لهستانی بود که نظریۀ خورشید مرکزی (منظومه شمسی) را بسط داد و بصورت علمی در آورد.

قدما از روی اجبار و الجاء به‌منظور حل مسئلۀ بغرنج آفرینش مبدائی برای عالم فرض کردند و گفتند که عالم از آن مبداء آغاز شده است. بعداً چون مبداء را آغاز و ابتدا می‌دانستند گفتند که قدرت آفرینش و خلاقیت از این مبداء مبنا گرفته و عالم و قوای آن‌ را به وجود آورده و در جایی که هستی نبوده پراکنده ساخته و هستی را ایجاد و عالم را برقرار نموده است.
آن مبداء را عامل و جهان را معمول می‌دانستند. سپس با خود فکر کردند که چگونه آفرینش صورت پذیرفته، چطور مبدأ اعلی در موجودات قوه ایجاد نموده و آنها را به زندگی و فعالیت واداشته است.