عشق در اتم

دینامیسم آفرینش بیان سیزدهم - اعمال اتم در این جهان انواع اتم

نیروی عشق در همه اتم‌های عالم موجود است اعم از مذکر، مؤنث و طفیلی (انگل). همگی از این نیرو برخوردارند. می‌توانیم این طور تعبیر کنیم که اینها با یکدیگر عشق بازی می‌کنند، اتم مذکر به دنبال اتم مؤنث و اتم مؤنث دنبال اتم مذکر می‌رود و اتم‌های طفیلی نیز به دنبال اینها در تکاپو هستند. اینها همه با علاقه و با عشقی بزرگ و خارج از حد توصیف یکدیگر را دنبال نموده و در تعقیب هم می‌افتند. دسته دسته هستند که هر دسته با دسته خود عشق بازی می‌کنند و جمعاً تشکیلات منظمی دارند.

برای تمثیل و فهم مطلب می‌توان آنها را به‌گروه عظیم پرندگان مانند سار یا کلاغ یا غاز وحشی که هزاران هزار از افراد آنها با سرعت در دنبال هم پرواز می‌کنند تشبیه نمود یا به پشه‌های تابستانی که روی مرداب‌ها میلیونها از آنها در اطراف هم هستند مثال زد و البته این تشبیهات نارسا است زیرا هم تعداد اتم‌های مزبور خیلی بیشتر و خارج از شمار است و هم عشق و علاقه‌ آنها بسی فزونتر و هم سرعت سیر و گردش و قدرت آنها خیلی بیشتر است.

عشق در اتم
 پرندگان اغلب به طور دسته جمعی پرواز می‌کنند. حشرات هم این طورند و تعدادشان خیلی بیشتر است. اتم‌ها نیز به این ترتیب دسته‌جمعی حرکت می‌کنند و مقدار آنها قابل مقایسه با پرندگان و حشرات نیست