تراکم و اختلال اتم در طبیعت

دینامیسم آفرینش بیان سیزدهم - اعمال اتم در این جهان
تراکم و اختلال اتم در طبیعت
 حالات و زمان های مختلف حرکت پیستون 
در اتومبیل‌های دیزلی

مثالی که در بالا راجع به تراکم و اختلال اتم‌ها در اطاق گفته شد در مقابل عمل طبیعت بسیار کوچک و ناچیز است چرا که در پیشگاه فضای بزرگ این‌قبیل آثار محلی چندان ارزشی ندارد.
اکنون می‌گویم که عمل تراکم هوا به‌صورت بزرگ در طبیعت انجام می‌شود و این‌کار را ابرها به عمل می‌آورند: وقتی هوا صاف و سالم است و ابر در آسمان نیست اتم به نسبت معین و معتدلی در فضا پخش است و اعمال غیرعادی از قبیل رعد و برق وجود ندارد مگر در بعضی موارد خاص که خارج از بحث فعلی است. هرگاه ابر باشد ولی رقیق و سبک باشد چون قدرت و نیرویی برای فشردن و محاصره و راندن اتم‌ها ندارد رعد و برق دیده نمی‌شود و اگر به وجود آید قابل ملاحظه نیست و در بعضی موارد آن را صاعقه می‌نامند.