توصیفی از پریسپری

دینامیسم آفرینش بیان یازدهم - روح و جسم و قالب مثالی(پریسپری) روح و جسم و قالب مثالی در انسان

و اما شکل پریسپری: به شکل همین قالب بدن است با این تفاوت که مانند مه یا دود خیلی رقیق است، مثل هواست، کمی از هوا غلیظ‌تر است. در این ماده اتم‌های فوق‌العاده کوچک و نورانی وجود دارد که مانند فلس های ماهی بسیار ریز روی هم قرار گرفته و در گردش‌اند. گویی همان ماده رقیق بی وزنی است که علمای مادی قائلند. مانند یک بادکنک شفافی است که آن‌ را به شکل قالب بدن ساخته‌اند، مثلاً گویی از دود سیگار تشکیل یافته است و در میانه آن اتم‌های بسیار و انواع و اقسام مواد ( اتم و غیر اتم که فعلاً قابل شرح نیست) مملو و پر است.
یکی از دلائل وجود پریسپری همانا خواب دیدن است چنان که در بند 45 و بندهای 64 تا 67 کتاب (مکانیسم آفرینش) شرح داده شده است و لذا احتیاج به توضیح مجدد نیست.
پریسپری رابط بین روح و جسم است و پس از خرابی جسم به همراه روح باقی است و روح زندگانی تازه‌ای را با قالب مثالی ادامه می‌دهد.

درباره عمل بایگانی پریسپری و ضبط کلیه اعمال و افعال انسان در مدت حیات جسمانی مطالب گفتنی بسیاری هست که مختصری از آن در گل های راهنمائی جلد اول بیان گردیده و باز در موقع مقتضی در این خصوص صحبت خواهد شد. این وظیفه پریسپری مانند فیلمبرداری سینمایی و یا ضبط اصوات برنامه‌های تلویزیونی در نوار مخصوص آن می‌باشد که ذره ای از آن فروگزار نمی‌شود.