سرنوشت و اخلاق

دینامیسم آفرینش بیان نهم - تکامل یعنی چه

سرنوشت و اخلاق نیز مشمول همین اصل است. سرنوشت و تقدیر امری مسلم و تغییرناپذیر است و همان طورکه باید باشد هست و قابلیت تکامل ندارد. تقدیر به منزله روح است و اخلاق به منزله جسم. بایستی روز به روز اخلاق تکامل پیدا کند و در قاب تغییر ناپذیر تقدیر و سرنوشت راه تکامل را طی نماید و مطمئن شوید که این عکس و قاب کاملاً در یکدیگر تطبیق شود.