دعا و تمنا

دینامیسم آفرینش بیان ششم - فایده خداشناسی

بار خدایا به تو پناه می برم و از تو می خواهم همه را به راه راست هدایت فرمایی و باب دانش را بر قلب همگان بگشایی تا از معرفت دانش عالمی آگاه شده چشمشان بر حقایق امور بیناتر و فکرشان در درک واقعیات عمیق‌تر گردد و مرا و یارانم را پیروز فرمای تا در این راه مقدس که آگاهی و روشنی بشر است توفیق بیشتر یابیم.