گنج پنهان

گلهای راهنمایی جلد دوم اهمیت قلم

زیر نویس کوچکترین کتاب‌های دنیا:در بالا سمت چپ قرآن مجید و سمت راست انجیل را مشاهده می نمایید
در مقابل آن کتاب‌های کوچک این کتاب بزرگ را هم ملاحظه کنید که بلندتر از انسان معمولی است. این کتاب اطلس شارل دوم است که 77/1 متر در 98 سانتیمتر است و برای جلد آن پوست 8 عدد بز به کار رفته است. این کتاب نقشه‌های جغرافیا مربوط به قرن 17 میلادی است و اکنون در بریتیش موزیوم لندن حفظ می‌شود.

کتاب‌های پرارزش بزرگان بشریت در زندگی خود آنها در حکم گنج‌هایی است که در زیر خاک نهان است و وقتی این گنج پیدا می‌شود که آنها تحول یافته و از این دنیا رفته باشند. آنگاه است که بشریت متوجه ارزش این ثروت عظیم گردیده به کاوش در آن خواهد پرداخت و هر روز که بگذرد عظمت آن را بیشتر درک خواهد نمود.