کتاب چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم اهمیت قلم
قدیمی‌ترین نسخ تورات به صورت طومارهای پارچه است. در اینجا یک دانشمند یهودی مشغول بررسی یک نسخه تورات است.

در حقیقت کتاب خلاصۀ وجود آن بزرگواران است. قرآن که امروز در دسترس است اصل وجود اسلام و آورندۀ آن را در یک جلد خلاصه می‌کند. توراتی که امروز در دست است اصل وجود و تعلیمات حضرت موسی و پیامبران بنی‌اسرائیل را خلاصه کرده است. گلستان و بوستان اصل وجود سعدی است، یک سعدی زنده و ناطق است که هر مرتبه آن را می‌خوانیم برای ما حرف می‌زند و تعلیمات خود را بازگو می‌کند. استاد سخن سعدی علیه‌الرحمه می‌فرماید:

گل همین پنج روز و شش باشد این گلستان همیشه خوش باشد