نوشتۀ بزرگان

گلهای راهنمایی جلد دوم اهمیت قلم
 این تابلو رافائل نقاش مشهور ایتالیایی که بر روی دیوار واتیکان نقش شده دانشمندان یونانی را نشان می‌دهد. در وسط افلاطون و ارسطو و در اطراف. ابردانشمندان مکتب یونان

نه تنها در مورد دیانت بلکه آنچه از علما و فلاسفه و حکما و دانشمندان باقی می‌ماند کتاب است. امروز اگر نام ارسطو، افلاطون، سقراط و حکمای یونان و متفکرین رم بعد از دو هزار سال در بشریت می‌درخشد به خاطر بیان و کلام‌های آنها است که در کاغذها حفظ شده و برای بشر محفوظ مانده است.

امروز اگر نام نویسندگان بزرگ و شعرای عالیقدر مانند سعدی، حافظ، فردوسی، جامی، ویکتور هوگو، شکسپیر، گوته، سروانتس، دانته، و هزاران هزار دیگر در دنیا باقی مانده به خاطر آثار آنها است که در نوشته و کتاب باقی است.