اهمیت قلم

گلهای راهنمایی جلد دوم
قلم در کف مرد صاحب بیان به از دولت و گنج در هر زمان
که در زندگی گنج پنهانی است پس از مرگ پیدا شود در جهان