اختلاف افراد

گلهای راهنمایی جلد دوم رهایی و نجات
مغز هر فردی در قسمتی که مقدر اوست قویتر است.

اختلاف سازمان مکانیسم مغزی افراد ایجاب می‌کند که مغز هر کسی در قسمتی که مقدر است قوی‌تر باشد. ممکن است کسی در امور علمی، صنعتی و یا سایر قسمت‌ها خیلی فکور و پیشرفته بوده اما در معنویات رشد فکری لازم را که منجر به هدایت می‌شود نداشته باشد. لذا بر کسانی که خود بر این حقیقت واقفند و فکر خود را در این قسمت پیشرفته می‌دانند واجب است که آنها را آگاه سازند.