فکر جنگ

گلهای راهنمایی جلد دوم رهایی و نجات
بشر از خطرات و عواقب وخیم جنگ آگاه است با این حال به سوی جنگ می‌رود (عده‌ای از کشتگان جنگ ویتنام آن طور که در مجله امریکایی لایف نشان داده شده است.)

در هر حال باید گفت انسانی که خود را عاقل می‌داند مغز خود را با فکر جنگ سخت مشغول کرده و با این که خود به خوبی از خطرات و عواقب وخیم آن آگاه است و چشمش به نتایج شوم آن باز می‌باشد با این حال مانند افراد کور در چاه گمراهی افتاده است.