سوگواری برای غافلان

گلهای راهنمایی جلد دوم غفلت و زیان آن
بایستی درباره کسانی که غفلت روا می‌دارند سوگواری کرد و به حالشان تأسف خورد.

به همین دلیل است که بایستی دربارۀ کسانی که غفلت روا می‌دارند سوگواری کرد و به حالشان تأسف خورد زیرا اگر این ترتیب را پیش گیرند جبران‌پذیر نیست و خیلی مشکل است وضع عادی روحی خود را ترمیم کنند زیرا غفلت کار خود را کرده و مغز و جسم آنها را برای ادامه غفلت آماده ساخته است.