زیان عظیم غفلت

گلهای راهنمایی جلد دوم غفلت و زیان آن
از مردمان غافل بسی چیزهای گرانبها فوت می‌شود که اگر کار را درست انجام می‌دادند از آن برخوردار می‌شدند.

یکی از عواملی که بزرگترین زیان را در زندگی به انسان وارد می‌آورد غفلت است که باعث ایجاد ناراحتی‌های بسیار و محرومیت از مزایا و سعادات و جلوگیری از فیض و ممانعت از انجام وظیفه می‌گردد. این امر به قدری سخت و ناراحت‌کننده است که بایستی در حق کسانی که غفلت در کار روا می‌دارند تأسف فوق‌العاده خورد بلکه باید برای آنها سوگواری کرد زیرا چیزهایی گرانبها از آنها فوت می‌شود که اگر کار را درست انجام می‌دادند از آن برخوردار می‌شدند و با انجام وظیفه دیگران را هم برخوردار می‌ساختند