علائم و نشان‌ها

گلهای راهنمایی جلد دوم دوران بی‌خبری و شباب
هر گلی دارای عطر و رنگ و شکل خاصی است که بدانها شناخته می‌شود.

گفتم: هر گل دارای عطر خاصی است که بدان عطر شناخته می‌شود و هر چیز دارای نشان‌ها و علائمی است که بدان‌وسیله آن را تمیز می‌دهند. علامت و نشانۀ مرد خدا نیز وحدت و صلح و صفا و دوستی و محبت و پیوند برادری است و کسی را که دارای این صفات است بدون تردید یک انسان خدایی بدانید.

این است سخنی که از هاتف به عشق دریافته و بی‌پرده بیان می‌کنم و به عنوان تحفه‌ای از جانب وحدت ارمغان جوانان و نوگلان بستان زندگی می‌نمایم. باشد که آنها را سودمند افتد. خداوند همگان را از گرداب نادانی و غفلت نجات بخشد.