انگیزۀ عشق

گلهای راهنمایی جلد دوم دوران بی‌خبری و شباب
اگر می‌بینی پشیمانم و غبار غم بر چهره‌ام نشسته همه به خاطر یاد آوردن آن لحظات عزیزی است که از دست رفته است.

پرسیدم: آن اعمال چه بود و این پشیمانی چیست؟ گفت: افسوس که جوان سخن عقل را دیرتر می‌پذیرد و هرچه شده از بی‌فکری و عدم توجه به حقیقت است، اگر می‌بینی که اکنون چهره‌ام شادمان نیست و غبار غم بر آن نشسته و اشک پشیمانی از چشم فرو می‌ریزد همه به خاطر یاد آوردن آن لحظات عزیزی است که از دست رفته است.