قانون عالمی در حیوان

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود تکرار لذت مکررات است و لذت نیست
یک حیوان تا زحمات سخت تحمل نکند نمی‌تواند به شکار که مایه سیر کردن شکم و ادامه زندگی است موفق شود. در اینجا یک هشت‌پای دریایی یا اختاپوس را می‌بینید که پس از تعقیب و زحمت یک کوسه را صید کرده تا با تناول آن زندگی خود را ادامه دهد.

این قانون منحصر به بشر نیست بلکه یک قانون عالمی است که مشمول تمام مخلوقات می‌شود. شما یک شیر را می‌بینید که با هزاران زحمت و کمین کردن و در میان نیزارها پرسه زدن و جستجو کردن و سپس مدتی تعقیب و دنبال نمودن، شکاری را به چنگ می‌آورد و بعد از این همه تلاش و رنج چند دقیقه‌ای با لذت خوردن آن سرگرم است.